سایت گرافی

طراحی آنلاین و رایگان بنر توسط بنرساز گرافی

۱ انتخاب قالب
۲ اطلاعات بنر
۳ تصاویر
۴ دکمه

صفحه 1

حداکثر حجم مجاز 250 کیلوبایت
مشاهده تصویر بارگذاری شده


تنظیم محل لوگو در عرض بنر
تنظیم محل لوگو در ارتفاع بنر

صفحه 2

حداکثر حجم مجاز 250 کیلوبایت
مشاهده تصویر بارگذاری شده


تنظیم محل لوگو در عرض بنر
تنظیم محل لوگو در ارتفاع بنر

صفحه 3

حداکثر حجم مجاز 250 کیلوبایت
مشاهده تصویر بارگذاری شده


تنظیم محل لوگو در عرض بنر
تنظیم محل لوگو در ارتفاع بنر

صفحه 1


تنظیم محل دکمه در عرض بنر
تنظیم محل دکمه در ارتفاع بنر

صفحه 2


تنظیم محل دکمه در عرض بنر
تنظیم محل دکمه در ارتفاع بنر

صفحه 3


تنظیم محل دکمه در عرض بنر
تنظیم محل دکمه در ارتفاع بنر
پیش نمایش

آموزش طراحی آنلاین بنر